بودجه پرداختی به فدراسیون‌ها به 40 درصد می رسد
بودجه پرداختی به فدراسیون‌ها به 40 درصد می رسد

بخشی دیگر از بودجه وزارت ورزش به فدراسیون‌های ورزشی قرار است ظرف امروز یا فردا واریز شود. به گزارش حاشیه ورزش، مهدی علی‌نژاد معاون قهرمانی وزارت ورزش اعلام‌ کرد که قرار است طی امروز یا فردا بخش دیگری از بودجه وزارت ورزش به فدراسیون‌ها واریز شود. با این مبلغ مجموع پرداختی بودجه واریزی به فدراسیون‌ها […]

بخشی دیگر از بودجه وزارت ورزش به فدراسیون‌های ورزشی قرار است ظرف امروز یا فردا واریز شود.

به گزارش حاشیه ورزش، مهدی علی‌نژاد معاون قهرمانی وزارت ورزش اعلام‌ کرد که قرار است طی امروز یا فردا بخش دیگری از بودجه وزارت ورزش به فدراسیون‌ها واریز شود. با این مبلغ مجموع پرداختی بودجه واریزی به فدراسیون‌ها در سال ۱۴۰۰ به ۴۰ درصد خواهد رسید.