سه داور مشهدی ملی شدند
سه داور مشهدی ملی شدند

به گزارش حاشیه ورزش  سه داور ملی والیبال مشهدی درکنار دو ابرمرد عرصه داوری بین‌المللی و مدرس جهانی آقایان فرهاد شاهمیری و مسعود یزدان پناه در کلاس ارتقای داوری درجه‌یک به ملی (ارمیا منبتی و حسین هراتی و پوریا لطفعلی ) به درجه داوران ملی پیوستند.

به گزارش حاشیه ورزش 

سه داور ملی والیبال مشهدی درکنار دو ابرمرد عرصه داوری بین‌المللی و مدرس جهانی آقایان فرهاد شاهمیری و مسعود یزدان پناه در کلاس ارتقای داوری درجه‌یک به ملی
(ارمیا منبتی و حسین هراتی و پوریا لطفعلی ) به درجه داوران ملی پیوستند.

  • نویسنده : محمد مهدیزاده