آخرین زیرخاکی ورزش خراسان
آخرین زیرخاکی ورزش خراسان
حماسه سازملبورن استرالیا وراهیابی به جام جهانی فرانسه را هرگزفراموش نخواهیم کرد

به گزارش حاشیه ورزش

این عکس وزیرخاکی ماندگارمربوط به شبی است که خدادادعزیزی با گل زیبای خودتیم ملی ایران را راهی جام جهانی کرد

من به عنوان خبرنگارورزشی روزنامه قدس برای تهیه خبرباموتوروبا یکی ازهمکاران روزنامه که درموتورسواری تبحرخاصی داشت آن شب وبا عبورازکوچه وپس کوچه های مشهد خودمان را به هزارزحمت وشلوغی مردم به درخانه پدرخدادادرساندیم

جمعیت به قدری جلوی خانه پدرخدادادشلوغ بود که اجازه مانوربه ما نمی دادتااینکه رضا دادعزیزی برادرخدادادبه دادمان رسید ومارابه خانه پدر برد ومصاحبه را با پدرخدادادانجام دادم ازهمان جارضادادبا خداداددراسترالیا تماس تلفنی گرفت وگوشی را به من دادوبا خدادادمصاحبه تلفنی کردم وخدادادگفت پدررفتی حرم امام رضا (ع) برایم دعا کن این مصاحبه بمب خبری شد ودرتمام روزنامه ها وصداوسیمای مشهدوتهران به روی آنتن رفت

دراین عکس من با پدرخدادادرودروی وبا همان بالهجه خاص خودش مصاحبه کردم وخیلی شیرین وخاطره انگیز بود