دفتر مرکزی: مشهد، خیابان احمد آباد، قائم 14، شماره 46

دفتر تهران: پاسداران -بوستان 8،شماره  120-طبقه2-واحد7

صاحب امتیاز و مدیر مسوول : علی پاکباز خسروشاهی 

شماره تماس: 05138444020 شماره نمابر : 05138437711

ایمیل: hashiehvarzesh@gmail.com