دفتر مرکزی: مشهد، خیابان احمد آباد، قائم ۱۴، شماره ۴۶

دفتر تهران: پاسداران -بوستان ۸،شماره  ۱۲۰-طبقه۲-واحد۷

صاحب امتیاز و مدیر مسوول : علی پاکباز خسروشاهی 

شماره تماس: ۰۵۱۳۸۴۴۴۰۲۰ شماره نمابر : ۰۵۱۳۸۴۳۷۷۱۱

ایمیل: hashiehvarzesh@gmail.com