احمدشکفته مسؤل جدیدانجمن کشتی چوخه کشور
احمدشکفته مسؤل جدیدانجمن کشتی چوخه کشور
احمدشکفته مسؤل انجمن کشتی چوخه کشور به منظور تبادل نظر و جهت برخور داری ازحمایت تربیت بدنی بسیج سپاه امام رضا علیه السلام در گسترش این رشته ورزشی پهلوانی به مشهد سفر کرد و با سرهنگ پاسدار عباس مشمول مسؤل تربیت بدنی سپاه خراسان رضوی ومدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت سپاه امام رضا(ع) به گفتگو نشست.

حاشیه ورزش : وی دراین دیدارکشتی باچوخه را ورزش پهلوانی و پشتوانه غنی برای رشته های ورزشی مشابه درایران عنوان کرد وافزود: این آیین پهلوانی درگذشته به عنوان یک انجمن زیرنظرفدراسیون های ورزشهای همگانی،جودو،کشتی واکنون نیزبا نظارت فدراسیون ورزشهای روستایی وبازیهای بومی محلی فعالیت دارد
ازویژگی های منحصر به فردکشتی چوخه فنون(لنگ وکمر) است که چوخه کاران عضوتیمهای ملی رشته های کشتی آزاد، جودو،آلیش،کوروش وکشتی پهلوانی در رویارویی با حریفان درمسابقات داخلی و بین المللی اجرامی کنند و پیروز میدان می شوند .

قهرمان پیشین جهان :تعظیم وتکریم جایگاه وهمچنین بهره جستن ازتجربیات ارزنده پیشکسوتان واهل فن چوخه را ضرورت اجتناب ناپذیرومعجزه وافزود: قطعاانجام این مهم دستاوردهای عالی در مدیریت،ایجادزیرساختها،توسعه وتعمیم و برگزاری مسابقات باشکوه رادرپی خواهد داشت .

شکفته افزود:متأسفانه این رشته پهلوانی با داشتن پیشینه و عمری به درازای تاریخ ایران و قرارگرفتن درزیرمجموعه فدراسیون های معتبرازداشتن دفتر محل کار و تخصیص اعتبارات مالی محروم و اکنون دفتر کار انجمن صندوق عقب اتومبیل من است.
به همین دلیل به عاشقان وطرفداران کشتی چوخه توصیه می کنم بایدنهضت آرمان گرایانه چوخه با حمایت واهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وبا برنامه ریزیهای وزارت ورزش وجوانان اجرایی شود تا بتوان طریق جهانی شدن آن را به آسانی پیمود .

شکفته در ادامه گفت:شنیده ها حاکی از آن است درمسابقات کشتی چوخه جوانان جهان(مشهد٢٠١١) نماینده فدراسیون کشتی جهان(فیلا)درهنگام افتتاح دفتر کشتی چوخه درمحل مجموعه ورزشی تختی اعلام نموداین رشته پهلوانی در لیست کشتی های محلی وروستایی فیلا قرارگرفته است ودرپی آن مسابقات جها نی بزرگسالان کشتی چوخه دهند ستان برگزار شد و ایران به مقام قهرمانی جهان دست یافت.
متأسفانه این موضوع مهم به دلیل عدم حمایت وپیگیری مسئولان استانی و وزارت ورزش عقیم ماند و هنوزدرفیلا به ثبت نرسیده است .

رئیس جدیدانجمن کشتی چوخه درارائه برنامه های پیش رو گفت:برگزاری کنگره های علمی تخصصی با دعوت وحضور اساتید و فرهیختگا ن دانشگاه ها،برگزاری لیگ کشتی چوخه،میزبانی مسابقات بین المللی تجلیل ازقهرمانان واقعی(سردار شهید بابانظر و یاواره سرداران و١٨هزار شهیدخراسان رضوی)ازمهمترین برنامه های کوتاه مدت،در حال پیگیری و لازم الاجرا است .

وی افزود:موضوع مهم تشکیل انجمن ملی ومستقل چوخه زیرنظروزارت ورزش ازوعدهای دکترسجادی وزیرورزش و جوانان است ومراحل قانونی آن باحمایت نمایندگان مردم استان درمجلس شورای اسلامی در دست پیگیری واقعاً است
وی همچنیندرباره تهیه فیلم آموزش فنون و مهارتهای کشتی باچوخه که توسط یکی ازپیشکسوتان و کارشناسان این رشته از سال١٣٩١ مراحل نخست تهیه آن کلید خورده است گفت:این مهم برای جهانی کردن کشتی باچوخه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که بایستی تاکنون توسط یکی ازفدراسیونهای بالادستی کشتی چوخه دراداره گذشته صورت می پذیرفت،
انجمن جدیدکشتی باچوخه ضمن حمایت و پشتیبانی ازاقدام شایسته مدیر واحد تولیدکننده این مستندآئینی وپهلوانی راموردتحسین قرارمی دهد

سرهنگ عباس مشمول مسئول تربیت بدنی سپاه امام رضا علیه السلام نیز در این جلسه بااشاره به تاکیدات رهبرمعظم انقلاب دررابطه باوضع قانون دربعضی از ورزشهای کشورکه قانون مدون وکاربردی نداردافزود ازدیر باز تمام مردم خراسان بزرگ به این رشته ورزشی پهلوانی با نگاه فرهنگی و بااعتقادات مذهبی می نگرند و اخلاقمداری فتوت و جوانمری را از ارکان اصلی و معنوی چوخه درامر تقویت روح وجسم آینده سازان برشمرد
وی در ادامه گفت طی دودهه خدمت در ورزش سپاه وباشگاه مقاومت امام رضا علیه السلام گواه بر آن هستم باحمایت ویژه فرمانده هان زیرساختها وامکانات فراوان وگسترده ای ایجاد ودراختیارنواحی وپایگاهای بسیج سراسراستان قرارگرفته و دراستعدادیابی واستعدادپروری به اهداف عالی دست یافته ایم .
این مهم دررشته کشتے باچوخه نیزبه صورت جدی وبا تشکیل هیأت مستقل موردتوجه قرار و از اهمیت فوق العاده برخوردار بوده است .
مدیر عامل باشگاه مقاومت امام رضاعلیه السلام دررایطه بامیزبانی مشهد مقدس دربرگزاری مسابقات بین المللی درآینده نزدیک گفت:تجربه نشان داده است در امور مشابه همه مسئولین و مردم خیر اندیش نهایت همکاری را دربرگزاری با شکوه مسابقات داشته اند
وی بااشاره به وجود ظرفیتها، پتانسیلها و امکانات فراوان و دراختیارمجموعه سازمان بسیج وباشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت استان درزابطه با همکاری با انجمن کشتی باچوخه کشور ازهرگونه تلاشی وحمایت دریغ نمی گردد.