تاریخ جدید برگزاری مجمع انتخاباتی ۳ فدراسیون
تاریخ جدید برگزاری مجمع انتخاباتی ۳ فدراسیون
تاریخ جدید برگزاری مجمع انتخاباتی سه فدراسیون مشخص شد.

به گزارش حاشیه ورزش ، مجمع انتخاباتی سه فدراسیون نابینایان و کم بینایان، بسکتبال و اسکیت قرار بود در دی ماه برگزار شود که انتخابات آنها به تعویق افتاد. اکنون تاریخ جدید برگزاری مجمع این سه فدراسیون مشخص شده و قرار است در اوایل بهمن برگزار شوند.

بر این اساس مجمع اسکیت در ۲ بهمن، نابینایان ۴ بهمن و بسکتبال در ۶ بهمن برگزار خواهند شد.

در این میان تنها زمان برگزاری انتخابات تیراندازی باقی مانده که پس از تعویق، تاریخ جدیدی برای آن اعلام نشده است.