سردار – زنیت؛ چرا ترک این باشگاه سخت است؟ | حاشیه ورزش